Diagnostika betonových konstrukcí

Provádíme a zajišťujeme stavebně technické průzkumy včetně zpracování odborných posudků stavebních objektů jako jsou průmyslové haly, bytové domy, správní budovy, mostní objekty, vodní nádrže, čistírny odpadních vod, vodojemy aj. V rámci průzkumů provádíme vizuální prohlídky konstrukcí, které jsou doplněny a upřesněny výsledky celého souboru akreditovaných i neakreditovaných zkoušek, kterými jsme schopni stanovit základní materiálové charakteristiky jednotlivých materiálů.

Stavebně technické průzkumy realizujeme za účelem ověření stávajících stavů betonových, železobetonových i zděných konstrukcí, na jejichž základě je následně možno navrhnout a rozhodnout o vhodné a správné opravě nebo sanace zkoumané konstrukce. Výsledky stavebně technických průzkumů umožňují korektní statické přepočty konstrukcí nebo navrhnout jejich cílené a vhodné sanační opatření.

V rámci průzkumů provádíme následující služby:

Vizuální prohlídky konstrukcí

 • fotodokumentace
 • pasport vad a poruch s podrobným popisem
 • kontrola těžko přístupných míst endoskopickou kamerou

Stanovení vlastností betonu

 • pevnost betonu v tlaku destruktivně/nedestruktivně
 • stanovení statického modulu pružnosti
 • stanovení objemové hmotnosti
 • pevnost v tahu povrchových vrstev betonu
 • zjištění chemického stavu (karbonatace, obsah chloridových iontů v zatvrdlém betonu)
 • stanovení mrazuvzdornosti
 • stanovení nasákavosti
 • odolnost vůči chemicky rozpustným látkám (CHRL)
 • stanovení vlhkosti gravimetrickou metodou

Ověření základních parametrů betonářské i předpínací výztuže

 • druh, průměr, krytí a typ korozního napadení
 • za využití nedestruktivních (Profometr 5, georadar Hilti PS 1000 X-Scan) i destruktivních (vrtané, sekané sondy) metod

Stanovení přilnavosti povrchových vrstev k podkladu

 • přídržnost sanačních hmot k sanovaným podkladům
 • přídržnost izolačních vrstev k podkladu

Stanovení pevnosti v tlaku zdících prvků a malt

 • odběrem vzorků
 • semidestruktivní metodou na základě vztahu mezi pevností a odporem příklepového vrtání (Kučerova vrtačka)

Stanovení pevnosti kamene v tlaku pro stavební účely

Obchodní zástupce:

Ing. Lukáš Fritscher
tel: 601 376 752
e-mail: fritscher@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB