Laboratoř fyzikálních veličin

Laboratoř fyzikálních veličin je akreditovanou laboratoří, která v rámci akreditovaných zkoušek provádí měření pro účely zákona č. 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Protokoly takto provedených měření jsou nepostradatelným podkladem pro rozhodování orgánů ochrany veřejného zdraví v legislativních procesech většiny investičních akcí.

V akreditovaném režimu nabízíme:

Měření hluku

 • V pracovním prostředí – pro účely kategorizace prací a následná kontrolní měření stanovená příslušnými orgány veřejného zdraví
 • V mimopracovní prostředí (hluk z dopravy, provozoven a staveb, hluk ze stacionárních zdrojů hluku např. tepelná čerpadla nebo výdechy VZT apod.)
 • Měření vložného útlumu protihlukových clon
 • Měření hlučnosti povrchu vozovek

Měření stavební akustiky

 • Měření doby dozvuku
 • Měření a vyhodnocení vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí a prvků (např. kolaudační měření v bytových domech, ověřovací měření akustických vlastností oken po jejich zabudování)

Měření vibrací

 • V pracovním prostředí – hodnocení expozice člověka celkovým vibracím, měření a hodnocení expozice vibracím přenášeným na ruce, měření a výpočet expozice celkovým vibracím na pracovním místě s ohledem na zdraví
 • V mimopracovním prostředí – měření vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb, měření a hodnocení účinků rázů a vibrací na citlivé přístroje v budovách, určení emisní hodnoty vibrací mobilních strojů apod.

Měření prašnosti

 • V pracovním prostředí, a to celkové i respirabilní frakce. LFV se kromě obvyklých provozoven dlouhodobě specializuje i na měření prašnosti při výstavbě tunelů a jiných podzemních děl, to včetně měření větrání.

Měření inhalační expozice chemickým látkám

 • Měření koncentrací škodlivin v ovzduší na pracovištích probíhá přímo pomocí přenosných analyzátorů. V rámci těchto měření jsou hodnoceny koncentrace O2, CO2, CO, NO a NO2.

Měření umělého osvětlení

 • V pracovním i mimopracovním prostředí

Z dalších služeb v oblasti akustiky životního prostředí nabízíme tvorbu komplexních akustických studií, které jsou nepostradatelným dokumentem pro žádost o územní rozhodnutí a následné stavební povolení. Předmětem hlukových modelů je jednak hluk z dopravy ve vztahu k obytné zástavbě, či akustická zátěž z různých stacionárních zdrojů (tepelná čerpadla, průmyslová výroba).

Obchodní zástupce:

Irena Dušková
Laboratoř fyzikálních veličin
Tel: +420 607 519 376
email: duskova@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB