Diagnostika vozovek – 
tuhé a netuhé komunikace

Středisko diagnostiky vozovek provádí kvalifikované:

 • diagnostické a průzkumné práce v oblasti vozovek, letištních ploch, hal a zemních těles
 • odběry vzorků krytových AC/CB vrstev, podkladních vrstev vozovky a zeminy podloží za účelem jejich rozboru
 • rozbory asfaltových směsí, kameniva, zemin

Odběr vzorků konstrukčních vrstev vozovky provádí laboratoř SQZ pomocí:

 • jádrových vývrtů (JV) na hloubku všech asfaltem stmelených vrstev, popřípadě i na hloubku všech stmelených vrstev vozovky. K tomuto účelu se používá silniční jádrová vrtačká InfraTest 60-0110 s jádrovou homogenní vrtací korunkou o vnitřním průměru 100/150 mm,
 • vrtaných diagnostických sond (HS) do hloubky cca 1,5 m pod niveletu komunikace. K tomuto účelu se používá samohybná vrtná souprava JaNo-189 HSV-142 osazenou prostou jádrovnicí a vrtací korunkou z tvrdokovu o vnitřním průměru 100 mm. Typ vrtání je rotační způsob bez výplachu (tzv. na sucho).
 • Výstupem je zpráva o diagnostickém průzkumu zahrnující všechny náležitosti týkající podrobné lokalizace a polohy jádrových vývrtů nebo diagnostických sond. Jádro zprávy pak tvoří protokol o skladbě konstrukčních vrstev jádrového vývrtu a skladbě konstrukce zemního tělesa doplněný o komentář.

  Dle požadavků objednatele je zpráva doplněna protokoly z rozborů, např. asfaltových vrstev, podkladních vrstev nebo podloží vozovky. V případě požadavku stanovení PAU je pak zpráva doplněna protokoly zatřiďující asfaltové směsi dle množství obsahu polycyklických aromatických uhlovodíků, jak tomu nařizuje vyhlášky č. 130/2019 Sb.

  Nedílnou součástí zprávy je pak podrobná fotodokumentace terénního i laboratorního měření včetně mapových schémat a grafů.

  Ve spolupráci s odbornými partnery jsme schopni rozšířit naše práce:

  • na vizuální prohlídky s podrobným záznamem poruch a zjištěním jejich příčin včetně podrobné fotodokumentace nebo videodokumentace
  • na měření průhybů a zhodnocení únosnosti vozovek
  • na návrh opravy včetně zjištění doby zbytkové životnosti s přihlédnutím na technologické a ekonomické hledisko

Obchodní zástupce:

Ing. Jiří Konečný
Tel: +420 725 941 918
e-mail: konecny@sqz.cz

Procházet soubory
Limit na jednotlivý soubor je 100 MB